ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนา Website ตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านพัฒนานวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลที่นำเสนอใน Website นี้ เป็นข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลจากฐานข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาลและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่ให้บริการในระบบออนไลน์ แบบ Free / Open Access

 แบบประเมินความพึงพอใจ Website: Thailand Nursing Research & Educational Resources Gateway