Thailand Nursing Library Network

ประวัติเครือข่ายห้องสมุดทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย

การนำเสนอผลงาน " การพัฒนา Website : Evidence-Based Nursing Practice & Research Support Website " การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11

        เครือข่ายห้องสมุดทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Nursing Library Network พัฒนาจากงานวิจัยเรื่อง การศึกษาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งผ่านการรับรองให้ทำวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 งานวิจัยนี้พัฒนาต่อยอดมาจากการนำเสนอผลงานของนางสาวสุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล นางสาวยุพิน ยังสวัสดิ์ และนางสาวนิภาพร เดชะ บุคลากรจากห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 7 มกราคม 2564 เรื่อง การพัฒนา Website: Evidence-Based Nursing Practice & Research Support Website ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 (The 11th PULINET Online National Conference)

history 2

        โดยได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ประเภทการบริการสารสนเทศ กรรมการผู้พิจารณาผลงาน คือ ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรพัฒนาต่อยอด Website ดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์พยาบาล และพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ใน ระดับชาติ

        โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทยจัดทำ ขึ้นเพื่อศึกษาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทยด้านงานเทคนิค งานบริการ และส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรห้องสมุด รวมทั้งการรับรู้ของหัวหน้าห้องสมุดทางการพยาบาล เกี่ยวกับระดับความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทางการพยาบาลก่อนและภายหลังมีกลุ่มเครือข่ายห้องสมุด ทางการพยาบาล โดยใช้ LINE Application ในการสร้าง LINE กลุ่มเครือข่ายห้องสมุดทางการพยาบาล ในประเทศไทย

        ซึ่งเป็นบริการที่เชื่อมโยงคนหลายคนมาไว้ด้วยกันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยไม่มี ข้อจำกัดเรื่องระยะทาง ผู้เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้อาจได้รับประโยชน์ คือ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ผู้เข้าร่วมการวิจัย เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งอาจทำ ให้ผู้รับบริการห้องสมุดมีแหล่งข้อมูลหรือฐานข้อมูลสำหรับสืบค้นข้อมูลจำนวนมากขึ้นและครอบคลุม เนื้อหามากกว่าเดิม     

        กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บรรณารักษ์ห้องสมุดทางการพยาบาลที่สังกัดสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลของรัฐและสภาการพยาบาลให้การรับรองสถาบัน จำนวน 40 แห่ง ดังนี้ 

 1. บรรณารักษ์ห้องสมุดทางการพยาบาลสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม จำนวน 7 แห่ง ที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 2. บรรณารักษ์ห้องสมุดที่สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด จำนวน 30 แห่ง
 3. หัวหน้าห้องสมุดที่สังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 1 คน คือ หัวหน้าห้องสมุดของวิทยาลัย พยาบาลทหารอากาศ โดยยกเว้นการเก็บข้อมูลจากห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เนื่องจากได้รับแจ้งให้ส่งโครงการวิจัยขอรับรองจริยธรรมในคนกับหน่วยงานต้นสังกัด คือ กรมแพทย์ทหารบกและกรมแพทย์ทหารเรือ ก่อนจึงจะเก็บข้อมูลที่ห้องสมุดได้
 4. หัวหน้าห้องสมุดสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คือ หัวหน้าห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
 5. หัวหน้าห้องสมุดสังกัดกรุงเทพมหานคร คือ หัวหน้าห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

        วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ได้ส่งบันทึกขออนุญาตเก็บข้อมูลจากหัวหน้าห้องสมุดทางการ พยาบาลทั้งหมดผ่านผู้บริหารของหน่วยงานต้นสังกัดทุกแห่ง พร้อมทั้งแนบแบบสอบถามสำหรับผู้บริหาร ประกอบการพิจารณาว่าจะอนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมการวิจัยหรือไม่อนุญาต รวมทั้ง QR Code และ Link สำหรับให้กลุ่มตัวอย่างสแกนเพื่อกดตอบรับเข้าร่วม LINE กลุ่มเครือข่ายห้องสมุดทางการพยาบาล แห่งประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเริ่มสแกน QR Code ตอบรับเข้าร่วมกลุ่มวันแรก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เครือข่ายห้องสมุดทางการพยาบาลแห่งประเทศไทยจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ปัจจุบัน LINE กลุ่มเครือข่ายห้องสมุดทางการพยาบาลฯ มีสมาชิกที่เป็นบรรณารักษ์ของ ห้องสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทยจำนวน 31 แห่ง และมีสมาชิกใน LINE กลุ่ม จำนวน 47 คน

        นางสาวสุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล หัวหน้าโครงการวิจัยและหัวหน้างานห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลทำหน้าที่เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทางการพยาบาล ในประเทศไทย โดยวางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 1. ประชุมออนไลน์เพื่อระดมความคิดเห็นและออกแบบกิจกรรมความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ในด้านงานเทคนิค งานบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรห้องสมุด
 2. ขอความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดแต่ละแห่ง ให้บริการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาแนวทางความร่วมมือระหว่างห้องสมุดด้านงานเทคนิคและงาน บริการ
 3. ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันระหว่าง ห้องสมุดแบบ Consortium
 4. ขอความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ออนไลน์ในลักษณะ Free / Open Access เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพัฒนาเว็บไซต์รวมข้อมูลหลักฐาน เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลสำหรับใช้ร่วมกันได้ในระดับประเทศ 
 5. เยี่ยมชมห้องสมุดทางการพยาบาลผ่านช่องทางการสื่อสารในระบบออนไลน์

        วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นางสาวสุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล หัวหน้าโครงการวิจัย ได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ และดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำเครือข่าย ห้องสมุดทางการพยาบาลแห่งประเทศไทยเพื่อขอคำแนะนำในการบริหารจัดการเครือข่าย

        วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ได้เชิญสมาชิกในเครือข่ายประชุมออนไลน์เครือข่ายห้องสมุด ทางการพยาบาลแห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก มีการระดมความคิดเห็นสมาชิกและขอคำปรึกษาจาก อาจารย์ที่ปรึกษาเครือข่ายในการกำหนดวัตถุประสงค์ของเครือข่ายฯ โดยสรุปมีจำนวน 3 ข้อ ได้แก่

 1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครือข่ายห้องสมุดทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย
 2. เพื่อให้ผู้รับบริการห้องสมุดสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็วและตรงตามความต้องการ
 3. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานและพัฒนาทักษะใหม่ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ของ บุคลากรห้องสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทย

        นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ได้แนะนำการจัดกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุดตามลำดับความสำคัญ ดังนี้

 1. จัดทำทำเนียบข้อมูลสมาชิกแห่งเครือข่ายห้องสมุดทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย พร้อมทั้ง ระบุความชำนาญหรือความสามารถพิเศษ รวมทั้งผลงานทางวิชาการและ URL Link ของผลงาน
 2. แต่งตั้งคณะทำงานในการแบ่งปันข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดแต่ละแห่งเพื่อ ประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และวิเคราะห์ความซ้ำซ้อนในการจัดซื้อวารสารภาษาไทย วารสารภาษา ต่างประเทศและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 3. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมข้อมูล OER ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งทางการพยาบาลและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 4. เชิญชวนสมาชิกในเครือข่ายจัดทำและนำเสนอไฟล์วีดิทัศน์แนะนำห้องสมุดทางการพยาบาล แต่ละแห่ง ผ่าน LINE เครือข่ายห้องสมุดฯ
 5. เตรียมดำเนินการเก็บบันทึกข้อมูลการดำเนินงานของห้องสมุดทางการพยาบาล เช่น สถานภาพห้องสมุดพยาบาลในประเทศไทย ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรและ Collection บริการและกิจกรรม ของห้องสมุด
 6. การสำรวจปัญหา อุปสรรค ในการทำงาน รวมทั้งความต้องการของสมาชิกในเครือข่ายฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างห้องสมุดตามลำดับความสำคัญ

        วันที่ 19 มิถุนายน 2564 ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล เสนอให้ตั้งชื่อเครือข่ายว่า “เครือข่าย ห้องสมุดทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย” และแนะนำให้ นางสาวสุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล หัวหน้า โครงการวิจัย รายงานผลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทางการพยาบาลเสนอผู้บริหาร สถาบันการศึกษาทางการพยาบาลทุกแห่ง รวมทั้งคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และ สภาการพยาบาล และควรมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทย อย่างเป็นทางการเมื่อมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้ว

        ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2564 – วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เครือข่ายห้องสมุดทางการพยาบาล แห่งประเทศไทย มีการประชุมออนไลน์เป็นระยะ รวมทั้งมีกิจกรรมความร่วมมือระหว่างห้องสมุดด้านงาน เทคนิค งานบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ การเตรียมข้อมูลเพื่อพัฒนา Website รวมข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ ทางการพยาบาลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันระดับประเทศผ่าน LINE Application ดังนี้

        กิจกรรมความร่วมมือระหว่างห้องสมุดด้านงานเทคนิค

 1. แบ่งปันข้อมูลรายชื่อวารสารภาษาไทย วารสารภาษาอังกฤษ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ ห้องสมุดทางการพยาบาลจัดซื้อในปัจจุบัน
 2. ประชุมออนไลน์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่ม LINE เพื่อกำหนดเงื่อนไขในการเตรียม เจรจากับบริษัทหรือ Agent เพื่อพัฒนาแนวทางความร่วมมือในการจัดซื้อวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกันระหว่างห้องสมุดที่จัดซื้อซ้ำซ้อนกันแบบ Consortium
 3. แบ่งปันข้อมูลชื่อบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายที่ห้องสมุดทางการพยาบาลใช้ในการติดต่อจัดซื้อ วารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 4. ระดมความคิดในการกำหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อวารสารภาษาอังกฤษและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ Consortium

        กิจกรรมความร่วมมือระหว่างห้องสมุดด้านงานบริการ และส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ

 1. แบ่งปันข้อมูลด้านแหล่งข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาลและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องแบบ Free Open/Access และแบ่งปันข้อมูล Website ห้องสมุด รูปภาพ วีดิทัศน์ และ Youtube แนะนำห้องสมุด
 2. แบ่งปันข้อมูลบทความทางวิชาการที่น่าสนใจให้สมาชิกทราบใน LINE กลุ่มเครือข่าย แนะนำ รายการบรรยาย การอบรมทางวิชาการ เชิญชวนให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การจัดบรรยายโดย สำนักหอสมุด แห่งชาติ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และกลุ่มห้องสมุดโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทย
 3. ติดต่อทาบทามวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อจัดบรรยาย Online แนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการพยาบาล
 4. ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำระหว่างห้องสมุดในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการขอบริการถ่ายสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด

        วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางสาวสุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล วางแผนกำหนดหัวข้อและเนื้อหา ในแผนผังของ Website ชื่อ Thailand Nursing Research & Educational Resources Gateway โดยขอคำปรึกษาจาก ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล หลังจากนั้นได้พัฒนาเนื้อหาของ Website โดย ทำงานร่วมกับคุณอารยา บูรกิจภาชัย ผู้รับจ้างพัฒนา Website อิสระ คาดว่า Website จะพัฒนาเสร็จภายใน เดือน สิงหาคม 2564

        ปัจจุบันห้องสมุดทางการพยาบาลเข้าร่วมเป็นสมาชิก LINE กลุ่มเครือข่ายห้องสมุดทางการ พยาบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 31 แห่ง (บันทึกข้อมูล วันที่ 8 กรกฎาคม 2564) ดังนี้

 1. ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 5. ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์เกิ้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 6. ห้องสมุดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
 7. ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
 8. ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 9. ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 10. ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
 11. ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
 12. ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
 13. ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
 14. ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
 15. ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
 16. ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
 17. ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 18. ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
 19. ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
 20. ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
 21. ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
 22. ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 23. ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 24. ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
 25. ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
 26. ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
 27. ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศรีมหาสารคาม
 28. ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
 29. ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์
 30. ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
 31. ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ประมวลภาพกิจกรรมความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

ภาพจากการประชุมออนไลน์เครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 8 มิถุนายน 2564

ภาพจากการประชุมออนไลน์เครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 8 มิถุนายน 2564

ภาพจากการประชุมออนไลน์เครือข่ายฯ ครั้งที่ 3/2564
             วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ภาพจากการประชุมออนไลน์เครือข่ายฯ ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 21 มิถุนายน 2564

ภาพจาก LINE กลุ่มเครือข่ายห้องสมุดทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย

ภาพจากการประชุมออนไลน์เครือข่ายฯ ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564